Posted by: In: Uncategorized 06 Aug 2015 0 comments

TMIR-1-_2014Politechnika Krakowska jako lider konsorcjum naukowo – badawczego realizowała pracę badawczą pt. „Opracowanie metodyki tworzenia planu transportu publicznego dla województwa małopolskiego”. Celem opracowania było stworzenie dokumentu Planu Transportu Publicznego dla województwa. Zasadniczym etapem prowadzonych prac badawczych była budowa modelu symulacyjnego całego obszaru, w którym testowane będą różne scenariusze rozwoju systemu transportowego w województwie. Do budowy transporotowego modelu symulacyjnego niezbędny jest dostęp do bazy danych związanej z zachowaniami transportowymi mieszkańców. Artykuł przedstawia wybrane wyniki wywiadów przeprowadzonych w gospodarstwach domowych w województwie małopolskim. Uzyskane wyniki badań stanowią cenną informację o zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców, ich przyzwyczajeniach i przyczynach podejmowanych decyzji oraz pozwolą na opracowanie oczekiwanych standardów obsługi pasażerskiej. Zebrane informacje będą również wykorzystane do opracowania dokumentu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa. W artykule omówiono metodykę przeprowadzenia badań, liczebność próby, scharakteryzowano formularz ankietowy oraz przedstawiono wybrane wyniki badań. Przedstawione wyniki charakteryzują badaną populację pod względem wieku (uwzględniając rozmieszczenie geograficzne wydzielonych grup wiekowych), poziomu ruchliwości niepieszej (również w powiązaniu z podstawowym zajęciem badanej osoby), średniego czasu trwania podróży w zależności od wykorzystanego środka transportu lub motywacji podróży, udziału poszczególnych grup motywacyjnych w podróżach, podziału zadań przewozowych oraz oceny stopnia satysfakcji z odbytej podróży. Niniejszy artykuł ma charakter publikacji syntetyzującej uzyskane wyniki badań.

Źródło – BazTech

Źródło – TMiR – Styczeń 2014